Tijela Udruženja obrtnika Slavonski Brod

Predsjednik U.O

Predsjednika Udruženja imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Udruženja.

Mandat Predsjednika i potpredsjednika traje 4 godine i oni mogu biti ponovo birani.

Predsjednik Udruženja predstavlja i zastupa Udruženje, a odgovoran je za zakonitost njegovog rada.

Predsjednik Udruženja:

 • predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora
 • usklađuje aktivnosti tijela i organiziranja i rada ukupnog komorskog sustava
 • brine se da rad tijela Udruženja bude u skladu sa Statutom i drugim općim aktima, zakonom i interesima članova Udruženja,
 • surađuje sa tijelima jedinica lokalne samouprave, udruženjima i drugim tijelima i institucijama,
 • raspoređuje sredstva unutar financijskog proračuna I naredbodavac je za njegovo izvođenje,
 • predlaže Upravnom odboru Udruženja sklapanje ugovora o radu s tajnikom Udruženja,
 • obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Udruženja.

Predsjednika Udruženja u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje potpredsjednik.

Predsjednik Udruženja može svoje ovlasti prenijeti na druge osobe.

Predsjednik Udruženja potpisuje akte koje donosi Skupština, Upravni odbor, akte o provedbi odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora kao i druge akte, odnosno ugovore u čijem zaključivanju sudjeluje Udruženje.

Predsjednik Udruženja i osobe koje on ovlasti imaju pravo sudjelovati u radu svih tijela Udruženja.

Potpredsjednik U.O.

Na prijedlog predsjednika Udruženja Skupština imenuje i razrješava potpredsjednika Udruženja iz redova članova Udruženja.

Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika Udruženja u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

Mandat potpredsjednika traje 4 godine i može biti ponovno biran.

Skupština U.O.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruženjem, a sačinjavaju je predstavnici članova Udruženja. Skupština ima 17 članova.

U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, strukovna i brojčana zastupljenost članova Udruženja.

Mandat predstavnika u Skupštini traje 4 godine, s pravom ponovnog izbora.

 

Skupština donosi:

 • Statut,
 • Program rada,
 • Financijski plan,
 • odluku o kriterijima za provođenje izbora,
 • poslovnik o radu Skupštine i Poslovnik o održavanju konstituirajuće sjednice Skupštine,
 • pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju,
 • na prijedlog Upravnog odbora odluku o izboru revizora
 • odluku o izboru i opozivu predstavnika u Skupštinu POK-a,
 • odluke kojima odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

 

Skupština odlučuje o:

 • prihvaćanju godišnjeg izvještaja o radu i završnog računa Udruženja,
 • osnivanje pravnih osoba za izvršavanje zadataka jedinstvenog komorskog sustava,
 • kupnji i prodaji nekretnina,
 • najznačajnijim pitanjima obrtništva.


Skupština imenuje i razrješava:

 • Predsjednika Udruženja,
 • Potpredsjednika Udruženja,
 • članove Upravnog odbora,
 • članove Nadzornog odbora.
Upravni odbor U.O.

Udruženje ima Upravni odbor.

Upravni odbor ima 7 članova.

7 članova Upravnog odbora imenuje i razrješava Skupština na prijedlog cehova.

Broj članova Upravnog odbora uvijek mora biti neparan

Upravni odbor:

 • provodi odluke i zaključke Skupštine,
 • utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,
 • predlaže odluke i stajališta, te daje mišljenje o pitanjima o kojima raspravlja Skupština
 • utvrđuje i zastupa razvojne interese članova Udruženja s gledišta komorskog sustava, gospodarske politike i drugih pitanja značajnih za poduzetništvo i gospodarstvo Republike Hrvatske,
 • usklađuje međusobne interese cehova,
 • donosi opće akte potrebne za rad Udruženja,
 • predlaže rebalans financijskog proračuna Udruženja,
 • odlučuje o otpisu spornih potraživanja,
 • na prijedlog predsjednika Udruženja odlučuje o sklapanju ugovora o radu tajnika Udruženja, odnosno o imenovanju tajnika Udruženja iznimno iz redova članova Udruženja,
 • odlučuje o prigovorima na pojedine akte Udruženja,
 • razmatra potrebe i stavove o načinu provođenja stručnog obrazovanja u obrtništvu,
 • imenuje i razrješava predstavnike Udruženja u druge organizacije i tijela,
 • odlučuje o korištenju pokretnom imovinom Udruženja
 • odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,
 • osniva radna tijela Udruženja, odbore, komisije, imenuje njihove članove i određuje pobliže njihove zadatke u aktu o osnivanju,
 • odlučuje o prigovorima zaposlenika Udruženja protiv pojedinačnih odluka s područja radnih odnosa,
 • donosi Odluku o iznosima naknada, nagrada, dnevnica i putnih troškova za tijela, radna tijela i cehove Udruženja, sukladno Odluci o najvišim iznosima naknade, nagrade, dnevnica i putnih troškova za tijela jedinstvenog komorskog sustava Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore,
 • objavljuje pročišćeni tekst Statuta i drugih akata Udruženja,
 • donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,
Nadzorni odbor U.O.

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje imenuje Skupština iz redova članova Udruženja, na prijedlog 1/5 članova Skupštine.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

               

Nadzorni odbor:

 1. nadzire provedbu Statuta i drugih općih akata Udruženja, te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova Udruženja,
 2. nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruženja i raspolaganje sredstvima Udruženja,
 3. nadzire ostvarivanje prava i izvršavanje obveza stručnih službi Udruženja prema Statutu i drugim općim aktima Udruženja,
 4. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor obavlja i druge poslove za koje ga zaduži Skupština Udruženja.

UO Slavonski Brod

Petra Krešimira IV, 12, 35000 Sl. Brod
Tel.: 035/447-010
E-mail: info@uosb.hr
E-mail: uo.slavonski.brod@hok.hr
E-mail: udruzenjeobrtnika.sb@gmail.com
Radno vrijeme: Pon - Pet 07:00 - 15:00h

Pratite nas na Facebooku